Pirkimo taisyklės

Mokymų pirkimo – pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau – Pardavėjas) juridiškai privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklapyje.

2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kuomet Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia mokymų užsakymą, prieš tai susipažinęs su šiomis taisyklėmis.

3. Pardavėjo teisės

3.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai sustabdyti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
3.2. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.

4. Pardavėjo įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.
4.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytus mokymus pateikti Pirkėjui pasiekiamu būdu, suteikdamas neribojamą priėjimą Pirkėjui, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios pirkimo – pardavimo Taisyklės.
4.3. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali sudaryti galimybės Pirkėjui prieiti prie įsigytų mokymų, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informavęs pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogiškos temos arba vertės mokymus. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas.
4.4. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 5.2. punkte numatyta teise, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.
4.5. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos, jei Pirkėjas turėjo neribojamas galimybes prieiti prie įsigytų mokymų (atsisiųsti arba prieiti prie prisijungimo duomenimis apsaugotų mokymų publikavimo įrankių), tačiau ja nepasinaudojo arba dalinai pasinaudojo ir apsigalvojo jau po pirkimo užbaigimo.

5. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti mokymus elektroninėje parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos mokymų pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo mokymų pristatymo dienos, jei mokymų aprašyme pateikta informacija neatitiko jo įsigytų mokymų temos.
5.3. 5.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu apie įsigytus mokymus Pardavėjas pateikė klaidingą informaciją, nurodydamas aprašymo neatitinkančią mokymų temą arba žadėdamas mokymų duodamą rezultatą, kurio Pirkėjas nematys..

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytus mokymus ir juos priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
6.2. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, patvirtina, kad sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

7. Mokymų kainos

7.1. Mokymų kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais. Kainos nurodomos su PVM, jei jis taikomas. Patvirtinus užsakymą prie bendros mokymų sumos kiti mokesčiai nepridedami


8. Mokymų užsakymas ir apmokėjimas 

8.1. Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančius mokymus, kuriiuos įsideda į pirkinių krepšelį. Po pirkinių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda asmens duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui: savo vardą, pavardę, el.p. adresą, kuriuo bus pateikiama informacija apie priėjimą prie įsigytų mokymų, telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi priėjimo prie įsigytų mokymų sudarymui arba papildomos informacijos, susijusios su įsigytais mokymais, pateikimui. Pirkėjas patvirtina jog susipažino su šiomis taisyklėmis ir patvirtina užsakymą.
8.3. Atsiskaityti galima naudojantis Swed, Seb, Luminor bankų elektroninės bankininkystės paslaugomis, bei Visa/MasterCard mokėjimo kortelėmis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimu platforma.

9. Mokymų prieigos suteikimas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas mokymus, privalo nurodyti tikslius ir teisingus kontaktinius duomenis.
9.2. Pirkėjas privalo prie įsigytų mokymų gauta prieiga pasinaudoti pats. Jeigu Pirkėjas prieiti prie įsigytų mokymų pats negali, bet prieiga prie mokymų suteikta Pirkėjo nurodytu el. p. adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl suteiktų mokymų priėjimo netinkamam asmeniui.
9.3. Pardavėjas suteikia galimybę Pirkėjui prieiti prie įsigytų mokymų jų įsigijimo dieną
9.4. Visų parduodamų mokymų ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, jog Pirkėjo įsigytų mokymų vaizdo ar garso kokybė gali neatitikti Pirkėjo lūkesčių dėl Pirkėjo naudojamo kompiuterio ar kito įrenginio techninės būklės ar parametrų.
9.5. Pirkėjui atsisakant mokymų pirkimo-pardavimo sutarties kai tai galima remiantis šiomis Taisyklėmis, Pirkėjui grąžinamos visos jo už atsisakomus mokymus sumokėtos sumos

10. Mokymų atsisakymas

10.1.  Mokymų pirkimo gali būti atsisakoma per 14 dienų nuo jų įsigijimo dienos, jei įsigyti mokymai neatitiko Pardavėjo skelbiamo tų mokymų aprašyme nurodytos informacijos.
10.2. Pardavėjas turi teisę atsisakyti grąžinti pinigus, jei Pirkėjas neįrodo, kad jo įsigytų mokymų turinys neatitiko Pardavėjo skelbiamos informacijos apie juos, pateikiamos mokymų apraše bei kitais Pirkėją pasiekiančiais informacijos sklaidos būdais.
10.4. Už Pirkėjo įsigytus bet vėliau atsisakytus mokymus sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo rašytinės pretenzijos ir prašymo grąžinti pinigus dienos.

11. Baigiamosios nuostatos11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
11.2. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
11.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force majeure).